Stänger Janustempel?

My conscience won’t let me go shoot my brother, or some darker people, or some poor hungry people in the mud for big powerful America. And shoot them for what? They never called me nigger, they never lynched me, they didn’t put no dogs on me, they didn’t rob me of my nationality, rape and kill my mother and father. … Shoot them for what? How can I shoot them poor people? Just take me to jail.
-Muhammed Ali

”Runka upp stridskuken”
-Jan Björklund


Allas vår President Trump gick på nytt loss i sociala medier. Den 26 juli deklarerade President Trump i ett twitterdekret  att transpersoner numera är person non grata i alla grenar av förenta staternas militär.
Skälet som angavs var den partikulära kostnad som denna grupp medför för militären
Detta är givetvis bullshit. Jag säger det med säkert eftersom det är uppenbart för alla med ögon att se och grundläggande analytisk förmåga hur vad detta från början till slut är symbolfrågor. Vi ska dock försöka bena upp lite kring de olika turerna.

I den initiala debatten lyftes frågan kring vilka andra partikulära utgifter som existerar och accepteras i militärens budget. Det var framförallt en utgift som blev viral och togs som intäkt för hur den amerikanska militären i akt och mening är en patriarkal cis-institution kostnaden för manliga potensmedel. Att just denna uppgift blev så central i debatten är givetvis för vad denna acceptans symboliserar på ett djupare plan.
Utifrån militärens egna uppgifter uppgår kostnaden för potensmedel till sammantaget 84 miljoner dollar, detta kan ställas i relation till de uppgifter som tankesmedjan Rand Corporation presenterade avseende år 2016 militärbudget. Utifrån den rapporten framgår att transpersoner i aktiv tjänst medför en extra kostnad om mellan 2,2 till  8,4 miljoner dollar per år.

Vi kommer att återkomma till frågan om att jämföra två symboliskt laddade utgifter men för stunden kan det till äventyrs vara intressant att söka förstå varför den amerikanska militären strör pengar över slappa taskar.
Det enkla svaret på frågan är att de soldater som inte dör i fält återvänder hem, skaffar familjer och blir gamla. Denna kostnad avser alltså i regel inte soldater i aktiv tjänst utan den absoluta majoriteten är de miljoner föredetta soldater samt deras familjer, vilka täcks av pentagons hälso-sjukvårdsförsäkring. För att sätta detta i lite perspektiv så talar vi alltså om en försäkring som omfattar ungefär tio miljoner människor.

En studie från 2014 utförd av  Armed Forces Health Surveillance Branch (AFHSB)
visar att lite drygt 10 050 fall av diagnostiserad impotens hos soldater i aktiv tjänst. mellan åren 2004-2013. ungefär hälften av de diagnostiserade led av impotens till följd av mental ohälsa. Det blir därmed intellektuellt ohederligt att påstå att kostnaden främst avser soldater i fält.
För den som av olika skäl är intresserad av amerikanska veteraners sexuella hälsa finns mer information här och här.
Jag är inte riktigt redo att sälla mig till kören och sjunga den sång som dikterar att allt President Trump gör är ogenomtänkt och oplanerat. men det är ett faktum att genom att försöka stoppa transpersoner från att göra militärtjänst på detta sättet lyfter President Trump diskussionen till en fråga om en allmän policy. Detta har historiskt visat sig vara minerad mark för det republikanska partiet. Det kan inte heller uppfattas som särskilt klädsamt när en President ställer sig vid fronten i frågan om huruvida en kategori av medborgare skall inneha möjligheten att frivilligt göra en militärtjänst som den sittande presidenten själv aktivt undvikt.

Nu ska jag inte komma här och påstå att jag varken är särskilt retoriskt vass eller överdrivet insatt i amerikansk partipolitik. Jag har dock sett samtliga säsonger av House of Cards och har god tillgång på google. Jag anser mig därmed vara tillräckligt insatt för att förstå att om President Trump verkligen velat genomföra denna policyförändring snarare än att skicka upp en testballong hade han gjort följande,

För det första hade President Trump argumenterat utifrån hur den amerikanska militären är en våldsam institution som kräver att soldater i aktiv tjänst utför handlingar som ställer nästintill omänsklig krav på deras mentala och känslomässiga uthållighet.
Detta skulle han exemplifierat genom att lyfta upp andra grupper som inte tillåts göra militärtjänst till följd av hälsoskäl. Därtill skulle han försiktigt lyfta exempel på hur framgångsrika militära operationer krävt  en tydlig enhetlighet.

Här skulle givetvis den uppmärksamma kunna sätta detta i relation till etnisk mångfald utifrån vilket ett enkelt försvar är att det finns historiska exempel på hur truppens enhetlighet inte rubbas av soldater med olika etniska ursprung. Ja kvinnliga soldater då…ta det lugnt vi kommer till det.
Nästa steg blir att försvara transpersoners patriotism och visa att, ja givetvis är de lika stora patrioter som alla andra….men… de lider de facto av oproportionerligt stor mental ohälsa, de är mer självmordsbenägna det finns en större prevalens av alkohol och narkotikamissbruk i denna grupp etcetera. Här behöver inte Presidenten besvara frågan om orsak eller sätta problematiken i relation till socialt stigma. Det räcker kort och gott att hänvisa till transpesoner som en skör grupp som bör undantas från militärtjänst precis som medborgare med diabetes eller vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Alla förstår att det inte är sant men presidenten har ryggen fri och kan även framledes hävda att han står på transpersoners sida parallet med att han stänger de ute från militären.

Om president Trump de facto menat allvar med sin policy hade han inte valt att tweeta ut nyheten när försvarsminister James Mattias var på semester. President Trumps val av tidpunkt och sättet han levererade nyheten på var osedvanligt dålig..så dåligt att man i princip kunde förutspå att responsen blev extra kraftfull. Med 160 tecken i princip garanterade president Trump att nästa demokratiska president omgående kommer att kasta ut den aktuella policyn under de första 72 timmarna av sitt ämbete.
Förutom detta gjorde han inte precis arbetet enkelt för de republikaner som måste debattera frågan i kongressen.
Det rimliga hade givetvis varit att inte offentliggöra nyheten innan försvarsministern haft en chans att grundligt sätta sig in i frågan om transpersoners militärtjänstgöring, därefter skulle försvarsministern presentera en välskriven rapport som faktamässigt skulle visa hur transpersoner i praktiken kostade militären mer än vad det smakade.
Avslutningsvis borde President Trump med ett förberett Pentagon i ryggen ta sin policy till den av republikaner kontrollerade kongressen och transformerat en policyförändring till en konkret lag. Om President Trump valt denna väg hade han dels kunnat argumentera för han utifrån att han genomdriver en  lagändring som inte är lika känslig för politisk förändringar i vita huset och därmed skyddas militären från att hamna i en osäker situation där de måste stå på 1600 Pennsylvania Avenue med ett finger i luften vart fjärde år.
Ja och kvinnor i militären tänker ni? om argumentationen i stor del går ut på att skapa militär kohesion hur försvarar man att kvinnor tillåts tjänstgöra i this man’s army?
Det enkla svaret är, det gör man inte

Syftet med ovanstående svada är varken att göra sig lustig över hur amerikanska veteraner har problem med att prestera eller hitta en strategiskt framkomlig väg till att hålla transpersoner borta från den amerikanska militären. Det jag söker efter är att försöka kasta ljus på det faktum att President Trumps exkommunicerande av transpersoner från militären med största sannolikhet är en testballong, jag grundar detta antagande på det faktum att transpersoners vara eller icke-vara i militären är en betydligt större politisk vattendelar i den amerikanska allmänheten än vad denna i all väsentlighet lilla grupp först kan tyckas vara.
Vidare är det inte svårt att tro att om det finns en acceptans för och en tillräckligt stark politisk vilja för att neka transpersoner rätten att göra militärtjänstgöring så är det inte otroligt att kvinnor blir nästa grupp på agendan.
President Trump tycks i mångt och mycket sakna en ideologisk kompass i det avseende påminner han inte så lite om Frank Underwood, en hänsynslös pragmatiker.
Detta förslag säger dock två saker om honom, han är inte rädd för kriser och kontroverser tvärtom blir konflikten mellan olika symbolfrågor och hur dessa hanteras hans väg till att åstadkomma den förändring som skall leda till ett Amerika så som i fornstora dagar. Jag tror helt enkelt att hela denna historia kan sammanfattas i att President Trump valde att slå på vattenytan för att se hur fisken rör sig.

Frågan som kvarstår är dock vilket ben vänstern bör stå på avseende  huruvida transpersoners skall ha rätt att göra militärtjänst. Det beror givetvis vad man lägger i begreppet och det har i ärlighetens namn skrivit spaltmeter om västerlandets förvirrade och allmänt impotenta vänster jag medger villigt att jag själv stundtals fallit ner i den mycket tacksamma gropen. Jag har dock för avsikt att undvika det i just detta inlägg. Men det ligger implicit något märkligt över hur en vänster som vanligen är explicit antimilitaristisk och mot amerikansk imperialism anno domini 2017 gör så och parallellt protesterar mot att en grupp inte tillåts tjänstgöra i den imperialistiska bestens buk.

Lily Zheng har mycket lakoniskt beskrivit denna ironin

“As a trans woman of color, I find it particularly ironic that soon I will be able to serve the same country that brutalizes my black and brown sisters on the streets and in prisons by brutalizing black and brown people elsewhere”

Det finns inom den generella vänstern en allmän om än outtalad föreställning kring att olika grupper i sig själva inherent är vänster, invandrare, kvinnor transpersoner för att nämna några stycken, detta är en sanning med en viss modifikation. Avseende HBT+ rörelsen har jag tidigare skrivit om hur denna grupp i Frankrike i växande takt har haft mage att attraheras av högerpopulismen.
Jag kommer inte att gå vidare i just det stickspåret utom möjligen som en ingång för att förstå att det de facto finns en ansenlig mängd transpersoner som inte ser den amerikanska militärens illgärningar i MENA regionen som ett argument mot att genomföra aktiv militärtjänst.
Det jag söker efter kan sammanfattas i det faktum att den materiella verklighet människor lever i oavsett om det rör sig om en vardag där en inte kan hålla sin partner i handen offentligt i vissa områden eller en vardag där man står långt ifrån arbetsmarknaden kommer att prägla och forma ens uppfattning av samhället och dess problematik.
Nu erkänner jag att jag inte har gjort tillräckligt mycket research för att ta gift på följade påstående så ni får ta det för vad det är. Det är min uppfattning att det i HBTQ-rörelsen existerar en schism mellan en grupp som kämpar med näbbar och klor för att accepteras av majoritetssamhället och en grupp som söker vidhålla gruppens partikulära ställning.
Jag lägger ingen värdering i vilken väg som är mest framkomlig men det blir hyfsat tydligt att för den första gruppen blir möjligheten att ta del av alla samhällets arenor inklusive militären en kvitto på en progression och en samhällelig acceptans. Bra exempel på en känd individ tillhörande denna strömning är Caitlyn Jenner. För denna strömning blir givetvis President Trumps policyförslag ett dråpslag.

Att President Trump valde att använda den partikulära kostnaden för transpersoners militärtjänst som ett argument mot deras rätt att tjänstgöra och hur detta sedan bemöttes med en argumentation som byggde på att sätta denna kostnad i relation till andra partikulära kostnader är något av ett dubbeleggat svärd.
För frågan som ingen verkar ställa sig  är om de pengar som går till att integrera transpersoner i militären…hade de inte kunna göra större nytta annorstädes?

Kolla här, mellan 2011-2013 mördades det 29 transpersoner i USA, detta kan givetvis uppfattas som hyfsat små siffror i relation till den totala mängden mord som begicks under bara 2011, 14,612 personer för att vara exakt, statistiken avseende samtliga mord under 2011 är hämtade här.
Vad dessa siffror visar är de facto en minskning med 0.7 procent i relation till 2010. Det är dock nu det blir obehagligt, avseende morden på transpersoner så mördades under perioden 2000-2010 sammantaget 12 transpersoner . Det har alltså skett en generell minskning av mord i Amerika men en ökning av morden på transpersoner.
Utifrån Tankesmedjan GLAAD finns det inget som talar för att denna tendens är på väg att vända. mellan 2014-2015 mördades 27 transpersoner.
Anledningen till att just perioden 2011-2013 är intressant står att finna i det faktum att enligt Funders for LGBTQ Issues special report så gick 10 % av de insamlade medlen till den amerikanska transrörelsen gått till integrationen av transpersoner i militären. Detta samtidigt som transsamhället drabbades av en mordvåg som saknar historiskt motstycke.
Om dessa ekonomiska medel istället användes till samhällelig organisering är det långt ifrån otroligt att detta kunnat motverkas, detta då morden ärintimt sammankoppla med den allmänna samhälleliga utsatthet som gruppen framhärdar under. Om just denna fråga är av intresse kan ni med fördel ta del av denna rapport.
Ovanstående statistisk får dock sägas vara långt ifrån fullständigt tillförlitlig. Detta då polisen har tendens att felköna brottsoffren vilket innebär att transpersoner helt enkelt försvinner in i den allmänna mordstatistiken. Det finns med andra ord mycket som talar för att det finns ett inte oansenligt mörkerantal.

Jag har egentligen inte besvarat den fråga jag hade för avsikt att göra hur en bör ställa sig till frågan om transpersoners vara eller icke-vara i den amerikanska militären
men som jag visat i denna artikel är det en minst sagt mångfacetterad fråga.
Det går givetvis att beroende på den initiala utgångspunkten tolka stödet för transpersoners rätt att ansluta sig och strida för amerikanska intressen som ett implicit stöd för amerikansk imperialism, det är dock att medvetet göra sig dummare än vad som är nödvändigt för oavsett hur man vänder och vrider på förslaget och oberoende på utgångspunkt och förståelsehorisont så  signalerar förslaget att transpersoner är tärande snarare än närande. Nu sätter eventuellt de av er som faktiskt läst Lenin kaffet i halsen men jag har medvetet valt att inte gå in djupare i frågan om imperialism i relation till nuvarande form av produktionsförhållande. Detta av den simpla anledningen att det spåret inte nödvändigtvis är intressant inom ramen för denna artikel. Det är för den skull fortfarande fullt möjligt att hålla två tankar i huvudet. För den som inte riktigt greppar vad jag menar så avser i korthet begreppet imperialism hur militärt starka nationer utövar militärt våld över svagare nationer utifrån ekonomiska motiv. Lillefar skrev om sin tids imperialism här. Tesen kan mycket förenklat förklaras så här, när en monopolkapitalism växer fram börjar denna använda sig av den egna statens militära medel för att söka expandera och underlägga sig nya resurser och marknader. Detta leder logiskt till att olika nationers styrande klasser använder sina respektive stater för att föra krig under falska premisser men ytterst för att ackumulera råvaror.
Denna tes har fått klä skott under senaste tiden eftersom den ofta leder till att man måste försvara olika hyfsat reaktionära ledare och grupper. Jag har dock för avsikt att framgent utförligt beskriva mina tankar kring detta begrepp i en längre artikel.
Avslutningsvis nöjer jag mig med att konstatera att den amerikanska militären  har sedan 1775 varit delaktig i sammantaget 23 officiella krig, och den som vill gå till storms för att transpersoner skall dra lans för Amerika bör vara väl förtrogen med namn som No Gun Ri, Kunduz och My lai. Detta är en symbolfråga, men vad tar vid när symboler brister?

Du vet väl att du kan följa uppgång och fall på facebook?

Läs mer:
La gauche sans le peuple
Carl Schmitt från vänster
Den nationella självbilden

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s