Allt är en fasad, vakna upp!

I detta inlägg har jag för avsikt att ge en översiktlig genomgång av konspiracismen som ideologi och förståelsehorisont. Varför attraherar denna heterogena miljö människor som utifrån som samhälleliga position borde attraheras av vänstern, vari ligger dess attraktionskraft? Avslutningsvis redovisas en kort lista över konspiracismens beståndsdelar och hur dessa utgör en genomgående felaktig premiss.


 


The main thing that I learned about conspiracy theory, is that conspiracy theorists believe in a conspiracy because that is more comforting. The truth of the world is that it is actually chaotic. The truth is that it is not The Iluminati, or The Jewish Banking Conspiracy, or the Gray Alien Theory.
The truth is far more frightening – Nobody is in control.
– Alan Moore

 

En fruktbart utgångspunkt är att börja med konspiracismens motpol,
Vetenskap och Folkbildning (VoF) En central del av föreningens verksamhet  är att debunka villfarelser och konspirationsteorier.Synen på konspiracister kan sammanfattas i att de helt enkelt inte är förmögna att tillgodogöra sig fakta, de vet inte sitt eget bästa, hade de vetat sitt eget bästa hade de inte trott på och spridit konspirationsteorier. Föreningens förhållningssätt gentemot konapirationsmiljön går från att förstå sig själva som varande en del av ett upplysningprojket till att utifrån detta projekt anta ett närmast paternalistiskt hållning gentemot de som skall bildas. Det finns här uppenbara paralleller mellan VoF och hur den nu nedlagda gruppen Vita kränkta män agerade.
Till Vita kränkta mäns försvar får sägas att den gruppen tillskillnad från VoF i någon mån fyllde ett terapeutisk funktion.
För att demonstrera en inledande poäng har jag valt att undersöka två teman som gång på gång återkommer i sanningsrörelen, Cancer och finanskriser.
Jag gjorde en sökning på Cancer+cure+pubmed samt Finanskrisens orsak+SOU+FoU
Avseende artiklar som berör behandling/botemedel för cancer valde jag ut nedanstående citat från artikeln Apoptosis in cancer: Cause and Cure 

”The accumulation of neoplastic cells can occur through enhanced proliferation, diminished cell turnover, or a combination of both processes. Although the potential contribution of diminished cell turnover to tumor development has been appreciated for a decade, more recent studies in animal models and clinical cancer specimens have elucidated the mechanisms by which alterations in the apoptotic machinery contribute to the process of carcinogenesis. At the same time, a different group of studies have demonstrated the feasibility of eliminating neoplastic cells by selectively inducing apoptosis.”

Avseende Finanskrisen 2008 hittade jag detta stycke som beskriver resultatet utav en Subprime-kris.

Det fanns många orsaker till krisen, där bedömare tilldelar olika nivåer av skuld till finansinstitut, tillsynsmyndigheter, kreditvärderingsinstitut, statlig bostadspolitik och konsumenter, bland annat. En omedelbar orsak var de stigande subprimelånen. Procentandelen av subprimelån med lägre kvalitet som uppkom under ett visst år steg från historiska 8% eller lägre intervallet till cirka 20% från 2004 till 2006, med betydligt högre förhållanden i vissa delar av USA. En stor andel av dessa subprimelån, över 90% år 2006 till exempel, var justerbara räntebolån.  Dessa två förändringar var en del av en bredare trend av sänkta utlåningskrav och bolåneprodukter med hög risk. De amerikanska hushållen hade blivit mer och mer skuldsatta, förhållandet mellan skulder och personlig disponibel inkomst ökade från 77% år 1990 till 127% i slutet av 2007, en stor del av denna ökning var bolånerelaterad.

De två texterna skiljer sig åt avseende tillgänglighet, men poängen är att de två citat jag valt att återge med all önskvärd tydlighet demonstrerar hur en välunderbyggd och evidensbaserad text i mångt och mycket förvirrar snarare än förklarar. Detta då de flesta med handen på hjärtat inte vet vilken funktion apoptos fyller i cellen och hur dess funktion kan komma att påverka en tumör, det får även sägas att det inte tillhör allmänbildningen att förstå växelverkan mellan ökade tillgång på subprimelån och personlig disponibel inkomst. Den kritiska kan givetvis invända att all nödvändig kunskap bara är en googlesökning bort. Detta stämmer om man utgår från att människor i alla angelägenheter alltid agerar rationellt. Så är givetvis inte fallet, oberoende om man är höger eller vänster, konspirationsteoretiker eller skeptiker tenderar vi att tillmäta information som styrker oss medhårs en större tyngd än den som utmanar djupt rotade föreställningar. Utöver detta finns en kvantitativ dimension, varje dag formligen överröses den enskilde av kortfattade och okomplicerade påståenden inom vitt skilda områden, allt från ett proteinpulvers effekt till vem som egentligen låg bakom 11 september. Att besitta den tid det faktiskt tar att sätta sig in i ämnet för att kunna bekräfta eller falsifiera ett påstående är långt ifrån självklar.
Det jag söker efter är att då det av olika skäl är svårt att internaliseras denna kunskap och få en faktisk förståelse  blir det av hävd enklare att begreppsliggöra sin omvärld utifrån andra avsevärt mer lättillgängliga källor.  

Konspiracism
I sin avhandling om Konspirationsteorier använder sig Rasmus Fleischer av begreppet
Konspiracism, Begreppet avser en idétradition som består av ett antal tankefigurer och politiska komponenter. Dessa sätts samman och uppträder i anslutning till konspirationsteorierna. Dessa teorier kan handlar om allt från att jorden egentligen är platt till Ryska revolutionen.  I denna Idétradition vävs grupper som tillsynes står långt ifrån varandra samman, Ett exempel är hur aktörer i altright miljön brännmärker allt från AFA till Sverigedemokraterna som betaleftist.
Att försöka förstå denna världsåskådning är en förutsättning för att förstå sanningsrörelsens sprängkraft och attraktionsförmåga. Verkligheten är aldrig vad den ser ut att vara, allt är en fasad.
För den som inte bekänner sig till sanningsrörelsen framstår Israels sionistiska socialdemokratiskaparti som fundamentalt skiljt från Nordiska motståndsrörelsen, I sanningsrörelsen kan dock en dold enighet skönjas mellan dessa ytterligheter.
Ett återkommande exempel på detta förfarande är hur vissa delar av sanningsrörelsen sprider bilden av andra världskriget som ett resultat av illuminatis skapande av såväl marxismen som fascismen. 
 
Inom konspiracismen är inte den huvudsakliga frågan vad som är belagt eller ej, istället selekterar rörelsen fakta och väljer de som antingen motsäger motståndarens påstående eller passar in i den egna teorin. Världsbilden uppstår genom att korsbefrukta en serie frågeställningar till ett sammanhängande berättelse och förståelsehorisont.

Mattias Gardell beskriver i Rasrisk en intressant aspekt av konspiracismen som världsbild och ideologi. På en amerikansk beredskapsmässa i Denver 1996, vilket närmast går att likna vid en konspirationernas marknadsplats där individer ges en plattform och möjlighet att torgföra sina respektive teorier. Vid denna mässa  föreläste Sjuksystern Joyce Reily tidigare stationerad i Saudiarabien. Reily beskrev hur tiotusentals amerikanska soldater som deltagit i operation ökenstorm nu led av liknande symptom, kronisk huvudvärk, ledvärk depression etc. Soldaternas besvär avskrevs av sjukvården som psykiska och ingen adekvat behandling gavs. Under mässans första dag förnekade Pentagon att det skulle finnas någon sanningshalt i Reilys vittnesmål, plötsligt skiftade dock Pentagon position och erkände att man beordrat sprängningen av irakiska militärdepåer trots riskerna det medförde. Undersökningar offentliggjordes som visade att Gulfkrigsveteranerna var tre gånger så sjuka som andra militärer och att myndigheterna förtigit rapporter om identiska sjukdomssymptom som inkommit från sammanlagt 80.000 veteraner under 1991 och 1992. Dessa kunde nu kräva kompensation.
Det är nu det blir verkligt intressant. Reily var långt ifrån den enda på mässan, Där fans en mosaik av konspirationsteorier, allt från satanistiska pedofilnätverk, utomjordingar, illuminati och judiska komplotter avhandlades. För deltagarna på mässan som Gardell talade med blev Pentagons bekräftelse av att det de facto existerade ett Gulfkrigssyndrom en bekräftelse på att hela deras världsbild var korrekt.

Varför attraheras människor av sanningsrörelsen som utifrån sin samhälleliga position borde attraheras av vänstern?
Tvivel är ett tveeggat svärd, det finns något hälsosamt att i att ifrågasätta de myndigheter som verkar i det demokratiska samhället, att inte utgå från att dessa myndigheter agerar osjälviskt och befriade från egenintresse är ett sunt förhållningssätt och på något plan en garant för att det demokratin är vital. Det är i synnerhet efter att Trump besegrade Clinton naturligt att förstå varför en inte obetydlig del av valmanskåren ifrågasätter medias rapportering och opinionsundersökningar. Detta medför ett minskat förtroende för makthavarna och hela det demokratiska systemet riskerar att förlora sin legitimitet.
En naturlig fråga är huruvida detta de facto är ett problem?
Oavsett etikett är det inte rimligt att den som på allvar önskar se en radikal förändring och väg bortom det nuvarande politiska och ekonomiska systemet söker legitimera den rådande ordningen eller öka förtroendet för de nuvarande makthavarna.
Så varför kämpar partivänstern så hårt för att framstå som en ansvarstagande och  en värdig samarbetspartner för socialdemokratin. Den som istället för att försöka ta sig in i det politiska träsket ställer sig vid sidan av, dikar ut och torrlägger träsket har all möjlighet att skapa en god politisk jordmån.

En möjlig orsak till konspiracismens frammarsch är det växande politiska avståndet. Det är svårt att finna en definitiv punkt som markerar när det politiska lämnade lokalsamhället. Jag tror dock att de ett möjligt startskott utifrån en svensk kontext är de två kommunreformerna 1952 och perioden 1962-1974. När denna process var avslutad hade antalet kommuner sjunkit från 2500 till 290.
Reformen bar mycket gott med sig men reformen innebar att det politiska började sin långa vandring bort från medborgarna. På under tre decennier försvann 200 000 politiska förtroendeuppdrag i Sverige. Tidigare kände i princip alla någon som var innehavare av ett politiskt förtroende uppdrag. Efter reformen blev politik något som hörde den andre till. Sammantaget gav denna process upphovet till vad Bengt Ericson  benämner som Den härskande klassen i sin bok med samma titel.
När makten återfinns i Bryssel och bland anonyma tjänstemän uppstår känslan av att stå långt utanför den politiska processen och utan verkligt politiskt inflytande.
Sanningsrörelsen blir utifrån ovanstående premiss en möjlighet för den maktlösa och politiskt alienerad att skapa och generalisera en förståelse av de politiska skeendena i sin omvärld och därmed skapa mening av en allt mer svårtolkad tillvaro.
Sanningsrörelsen fyller därmed det vakuum som uppstått mellan medborgaren och det politiska

Konspiracismens komponenter
Oavsett om den skyldige kallas, Iluminati, Israel, Bilderbergargruppen kulturmarxister eller NWO har synen på ett hemligt skuggsällskap som styr världen tre grundläggande komponenter.
1. Konspiracism uppfattar att allt är sammanbundet, det finns i denna strömning inget utrymme för slump eller misstag.
Inom konspiracism binds alla stora händelser i världen samman. Varje stor händelse i människans historia har noggrant bevakats, planerats och kontrollerats av ett hemligt sällskapet.. Detta sällskap tolererar inte slumpen och de som tror på sällskapet  tror att allt som sker gör så på grund av en specifik om än dunkel orsak.
Denna partikulära historiesyn ignorerar det faktum att det alltid finns ett avstånd mellan vad grupper vill göra och vad som faktiskt sker. Denna diskrepans  är ett faktum och existerar för samtliga politiska aktörer Varken EU, Ryssland eller USA är förmögna att stoppa otaliga för dem negativa händelser i form av allt från naturkatastrofer till byråkratiska/diplomatiska misslyckanden.
Detta innebär inte att inte vissa världshändelser skedde för att en tillräckligt välorganiserad grupp ägde resurser och kraft nog att genomföra dom. Men varken NSDAP eller SUKP, för att ta två sönderforskade exempel var i fullständig kontroll över alla politiska skeenden, saker som partikulära förutsättningar, slump och ren och skär tur/otur spelade de facto en roll.

2. Sanningsrörelsen skapar en omnipotent fiende
Detta uppstår tillföljd av att sanningsrörelsen har en historiesyn och förståelsehorisont som inte medger att tur och misstag präglar händelser och skeenden. Detta medför därmed att skuggsällskapen blir nästintill gudalika. Detta påminner inte så lite om hur Kungadömen under feodalismen uppfattades som legitima utifrån guds nåde.
Sanningen är att ingen del av samhällets klasser är så stark att dess antagonist inte kan omkullkastas. I varje historisk period har dock myter byggts kring den härskande gruppen som en oövervinnelig formation. Dessa myter blir allmänna sanningar eftersom  de tas för sant, men vid varje historisk övergång krossas myterna och nya uppstår.

3 Sanningsrörelsne kan inte erbjuda grundläggande logiska eller underbyggda vetenskapliga argument.
När skuggsällskaps agerande beskrivs är det alltid i vaga ordalag. Det antyds att skuggsällskapet är ansvariga för händelser utifrån resonemang som för den oinvigde ter sig som allt annat än självklara, Mitt favorit exempel är hur 9/11 kan tolkas som 911 alltså ett nödnummer. Då skuggsällskapet inte erkänner slumpen måste detta av hävd tillskrivas en mening, och som det visar sig är vilken mening som helst rimligare än slumpen. Då sanningsrörelsen lämnar svaret på frågan öppen är det upp till den enskilde att dra sina egna slutsatser, detta kan givetvis uppfattas som ett pragmatiskt och positivt drag men då skall man ha i åtanke att detta förhållningssätt innebär att sanningsrörelsen aldrig måste bevisa ett påstående.  När Sanningsrörelsen erbjuder en förklaring till skeenden och händelser som tycks vara möjliga tenderar man att hastigt gå från möjlig till trolig. Att en förklaring inte är omöjlig är inte synonymt med att den är korrekt. Om min lägenhet börjar brinna kan det givetvis bero på att någon i huset somnat med en tänd cigarrett, det är inte omöjligt tvärtom är det en långt ifrån ovanlig orsak till lägenhetsbränder, men då ingen i hushållet röker är detta troligtvis inte den korrekta förklaringen. För att en tes skall uppfattas som trovärdig måste den jämföras med andra teser, eller genom att praktiskt demonstrera tesens trovärdighet. Sanningsrörelsen gör inte detta eftersom de menar att de faktiska bevisen finns i det dolda, men att avsaknad på bevis inte är ett bevis för att tesen är felaktig.

För den som på allvar är intresserad finns det ett överflöd av bevis på vad det kapitalistiska systemet resulterar i avseende lidande och demokratiförakt.
Faktum är att de mycket av de beslut som påverkar de breda folklagren på jorden går att läsa helt öppen i allt från Wall street journal till Wikileaks. Det finns givetvis kunskap som är såväl hemlig som svårtillgänglig men som Wikileaks och Snowden visar kan dessa hemligheter röjas. Det är då det blir skrämmande på riktigt, minns ni när mängder av amerikansk diplomatisk korrespondens läcktes och sedermera offentliggjordes. Jag tog mig tiden att läsa in mig på stora delar av materialet som rörde Sverige och Turkiet. medveten om att Sverige trots sin roll som humanitär stormakt, faktiskt inte intresserar USA i särskilt stor utsträckning, Jag vet…det smärtar. Det jag söker efter är att man behöver inte läsa särskilt länge för att förstå att de mesta av dokumenten beskriver händelser utanför amerikansk kontroll som påverkar amerikanska intressen. När turkiska lastbilsförare strejkar vilt beskrivs hur detta medför risk för att drivmedel tillgången kan påverkas. Man agerar alltså utifrån förutsättningar snarare än att skapa dem. Om det är något som tydligt framträder i korrespondensen är det hur lite som det stora landet i väst har kontroll över.
En stor del av de offentliga hemligheter som tillskrivs diverse skuggsällskap finns fullt tillgängliga för alla och envar med internet och ett lånekort.
Var finns då det egentliga problemet, ja en inte allt för vild spekulation är väl att den viktiga informationen finns i ett hav av irrelevanta antaganden, påståenden utan källor och desinformation och här kommer knäckfrågan, Bidrar eller minskar sanningsrörelsen informationsinflationen?

Avslutningsvis bör det sägas att denna text säkerligen kan uppfattas som raljant gentemot en rörelse som i grund och botten ställer krav på mer demokrati och ökad transparens. Detta skall dock sättas i relation till att det inte finns något i konspiracismen som ideologi eller sanningsrörelsens beteende som tyder på att de på allvar vill se en utveckling mot ett jämlikare samhälle.
Tvärtom uppfattas folkflertalet som en skock zombifierade får. När allmänheten inte attraheras av sanningsrörelsen avskrivs dessa som korkade och oförmögna att förstå sitt eget bästa.

Läs mer
Trumpism after Trump
Populism och apokalyps- Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier 
How to overthrow the Illuminati

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s